DekGenius.com
Search :
Engineering (คำศัพท์วิศวกรรม) : ความหมายของคำว่า  Collusion Affidavit คือ ...
   
  Collusion Affidavit ความหมาย คือ หนังสือรับรองจากผู้เสนอราคาว่าไม่มีความเกี่ยวข้องหรือติดต่อหรือคิดราคาร่วมกันกับผู้เสนอราคารายอื่นในการเสนอราคาครั้งนี้
   
 
    Back to Dictionary
   (ส่งเข้าทาง inbox facebook)
(Share ผ่าน social network)