DekGenius.com
Search :
Computer Dictionary : Mean of  support is ...
   
  support ความหมาย คือ สนับสนุน ส่งเสริม ใช้เป็นคำนาม หมายถึง แหล่งที่ให้ความช่วยเหลือแก่ลูกค้า ใช้เป็นคำกิริยา หมายถึง สามารถปฏิบัติงานร่วมกับปรแกรมอื่นๆ ได้ และช่วยให้การปฏิบัติงานนั้นได้ผลดีขึ้น หรือได้ผลตามปกติ
   
 
    Back to Dictionary
   (ส่งเข้าทาง inbox facebook)
(Share ผ่าน social network)