DekGenius.com
Search :
Computer Dictionary : Mean of  strikethrough is ...
   
  strikethrough ความหมาย คือ กิจลักษณ์ในโปรแกรมปฏิบัติการอย่างหนึ่ง ทำหน้าที่ขีดฆ่าแถวของตัวอักษรหรือข้อความที่ต้องการขีดฆ่าออกด้วยเส้นตรงเส้นหนึ่งหรือหลายเส้น
   
 
    Back to Dictionary
   (ส่งเข้าทาง inbox facebook)
(Share ผ่าน social network)