DekGenius.com
Search :
Computer Dictionary : Mean of  Return key is ...
   
  Return key ความหมาย คือ แป้นรีเทอร์น ซึ่งมีคำว่า "Return" อยู่บนแป้น เป็นแป้นที่มีความสำคัญในแป้นพิมพ์ของ Apple เช่นเดียวกับแป้น Enter key ของ IBM และ IBM compatible ชื่อของแป้นว่า "กลับ" มาจากลักษณะของแป้นพิมพ์ดีด ซึ่งเมื่อเคาะแป้นนี้แล้ว แค่พิมพ์จะเลื่อนกลับไปตั้งต้นให้พิมพ์ข้อความบนบรรทัดตรงจุดเริ่มต้นบรรทัดใหม่ แป้นนี้ทำหน้าที่ควบคุมการนำข้อมูลเข้า และคำสั่งอื่นๆ หลายอย่าง ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับโปรแกรมที่ใช้ด้วย และที่สำคัญคือเมื่อพิมพ์คำสั่งแล้วต้องเคาะแป้นนี้ทุกครั้ง คำสั่งใน command line จึงจะเริ่มปฏิบัติงาน
   
 
    Back to Dictionary
   (ส่งเข้าทาง inbox facebook)
(Share ผ่าน social network)