DekGenius.com
Search :
Computer Dictionary : Mean of  computer program is ...
   
  computer program ความหมาย คือ ชุดของคำสั่ง ซึ่งเขียนด้วยภาษาคอมพิวเตอร์ภาษาใดภาษาหนึ่ง เพื่อที่จะนำไปใช้สั่งให้คอมพิวเตอร์ปฏิบัติงานตามคำสั่งนั้น
   
 
    Back to Dictionary
   (ส่งเข้าทาง inbox facebook)
(Share ผ่าน social network)