DekGenius.com
Search :
Computer Dictionary : Mean of  parity is ...
   
  parity ความหมาย คือ คุณภาพของความเป็นอย่างเดียวกัน หรือมีค่าเท่ากัน นำมาใช้กับคอมพิวเดตอร์ หมายถึง วิธีการตรวจสอบความผิดพลาดหรือความบกพร่องของกลุ่มของจำนวนบิต และกลุ่มที่ถูกถ่ายทอดไปโดยไม่มีความผิดพลาด ซึ่งจำนวนตัวเลขหนึ่งจะต้องเป็นอย่างเดียวกันเสมอ หรือเท่ากันเสมอ ไม่ว่าจะเป็นเลขคู่หรือเลขคี่
   
 
    Back to Dictionary
   (ส่งเข้าทาง inbox facebook)
(Share ผ่าน social network)