DekGenius.com
Search :
Computer Dictionary : Mean of  connector is ...
   
  connector ความหมาย คือ ปลั๊ก ในฮาร์ดแวร์ ใช้ปลั๊กสำหรับเสียบต่อสายเคเบิล เช่น ปลั๊ก RS-232-C ใช้เสียบต่อสายเคเบิลของโมเด็มเข้ากับคอมพิวเตอร์ ปลั๊กโดยทั่วไปมี 2 แบบ คือ ปลั๊กตัวผู้ กับ ปลั๊กตัวเมีย ปลั๊กตัวผู้จะมีขาหรือเข็มอันเดียว 2 อัน หรือ หลายๆอัน ส่วนปลั๊กตัวเมียจะมีรูสำหรับเอา ปลั๊กตัวผู้มาเสียบต่อ โดยจำนวนรูเท่ากับขาของปลั๊กตัวผู้ที่เป็นคู่กัน
   
 
    Back to Dictionary
   (ส่งเข้าทาง inbox facebook)
(Share ผ่าน social network)