DekGenius.com
Search :
Computer Dictionary : Mean of  ascender is ...
   
  ascender ความหมาย คือ ส่วนหางของตัวอักษรที่สูงขึ้นไปกว่าบรรทัดในภาษาอังกฤษเมื่อเขียนตัวพิมพ์เล็กมีอักษรหลายตัวต้องเขียนเขียนให้ส่วนของตัวอักษรสูงเลยบรรทัดขึ้นไป เช่น h t b d เป็นต้น ส่วนที่สูงขึ้นไปนั้นเรียกว่า ascenderd ส่วนที่อยู่ในบรรทัด เรียกว่า x-height
   
 
    Back to Dictionary
   (ส่งเข้าทาง inbox facebook)
(Share ผ่าน social network)