DekGenius.com
Search :
Computer Dictionary : Mean of  point is ...
   
  point ความหมาย คือ พอยนท์ เป็นมาตราการวัดขนาดของตัวอักษรที่พิมพ์ออกมา ตามปกติ 1 point จะมีขนาดเท่ากับ 1/72 นิ้ว ดังนั้นตัวอักษรขนาด 10 point จะมีขนาดเท่ากับ 1/72*12=0.17 นิ้ว นอกจากจะใช้กำหนดขนาดของตัวอักษรแล้ว ยังอาจใช้ point กำหนดระยะห่างของขอบเอกสาร และระยะห่างของบรรทัด (leading) ด้วย ในโปรแกรมวีดีโอกราฟฟิก point หมายถึงจุดพิกเซลแต่ละจุดบนจอภาพ หรือจุดซึ่งเป็นตำแหน่งเฉพาะแห่งใดแห่งหนึ่งบนเส้น เป็นต้น เมื่อนำมาใช้เป็นคำกริยา หมายถึง ชี้ เช่น การชี้เม้าส์ ไปที่จุดใดจุดหนึ่งบนจอภาพ เป็นต้น
   
 
    Back to Dictionary
   (ส่งเข้าทาง inbox facebook)
(Share ผ่าน social network)