DekGenius.com
Search :
Computer Dictionary : Mean of  Option key is ...
   
  Option key ความหมาย คือ แป้นคี บนแป้นพิมพ์ของ Apple Macintosh เมื่อกดแป้นนี้ร่วมกับแป้นอักษรแป้นอื่นๆ จะทำให้เกิดตัวอักษรหรือเครื่องหมายพิเศษขึ้นมา เช่น อาจเป็นรูปกล่อง รูปตัวอักษรพิเศษที่กำหนดขึ้น เครื่องหมายบอกประเภทเงินตราสกุลต่างๆ หรือเครื่องหมายวรรคตอนพิเศษ เป็นต้น
   
 
    Back to Dictionary
   (ส่งเข้าทาง inbox facebook)
(Share ผ่าน social network)