DekGenius.com
Search :
Engineering (คำศัพท์วิศวกรรม) : ความหมายของคำว่า  closed circuit คือ ...
   
  closed circuit ความหมาย คือ วงจรของไฟฟ้าปิด (หมายความว่า มีกระแสไฟฟ้าเดินถึงกันโดยตลอดและปกติ ตรงกันข้ามกับ open circuit ซึ่งแปลว่าวงจรเปิด ไม่มีกระแสไฟฟ้า)
   
 
    Back to Dictionary
   (ส่งเข้าทาง inbox facebook)
(Share ผ่าน social network)