DekGenius.com
Search :
Engineering (คำศัพท์วิศวกรรม) : ความหมายของคำว่า  Beneficial Occupancy คือ ...
   
  Beneficial Occupancy ความหมาย คือ การครอบครองเพื่อใช้ประโยชน์สิ่งปลูกสร้างที่สร้างเสร็จทั้งหมด, หรือบางส่วน, หรือส่วนที่ยังไม่แล้วเสร็จแต่เสร็จเพียงพอกับการใช้งานก็ได้ โดยเจ้าของโครงการ
   
 
    Back to Dictionary
   (ส่งเข้าทาง inbox facebook)
(Share ผ่าน social network)