DekGenius.com
Search :
Computer Dictionary : Mean of  edit mode is ...
   
  edit mode ความหมาย คือ วิธีการปฏิบัติงานด้านการแก้ไขเปลี่ยนแปลงแฟ้มข้อมูล หรือเอกสาร เช่น การแทรกตัวอักษร การลบเนื้อเรื่องของสารสนเทศ เป็นต้น
   
 
    Back to Dictionary
   (ส่งเข้าทาง inbox facebook)
(Share ผ่าน social network)