DekGenius.com
Search :
แปลภาษาไทย-อังกฤษ : ความหมายของ  หมดวาระ คือ ...
หมดวาระ [V] ความหมาย คือ terminate,ครบตามเวลาที่กำหนดไว้, พ้นจากหน้าที่หรือตำแหน่ง,,ครบวาระ, ครบกำหนด,
ตัวอย่าง :: อธิการบดีมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชจะหมดวาระในตำแหน่งลง หลังจากนั่งมาครบวาระ 4 ปีเต็ม
มีหน่วยเป็น ::
เพิ่มเติม ::
 
 
    Back to Dictionary
   (ส่งเข้าทาง inbox facebook)
(Share ผ่าน social network)