DekGenius.com
Search :
แปลภาษาไทย-อังกฤษ : ความหมายของ  ภาคภูมิใจ คือ ...
ภาคภูมิใจ [V] ความหมาย คือ take pride in,,,ภูมิใจ, ชื่นชม,ละอาย, อาย
ตัวอย่าง :: ชาวจีนต่างภาคภูมิใจในประวัติศาสตร์ของประเทศที่มีมายาวนานถึง 5,000 ปี
มีหน่วยเป็น ::
เพิ่มเติม ::
 
 
    Back to Dictionary
   (ส่งเข้าทาง inbox facebook)
(Share ผ่าน social network)