DekGenius.com
Search :
แปลภาษาไทย-อังกฤษ : ความหมายของ  ปรับโครงสร้าง คือ ...
ปรับโครงสร้าง [V] ความหมาย คือ restructure,,,,
ตัวอย่าง :: รัฐบาลพยายามชักจูงให้เกษตรกรปรับโครงสร้างการผลิตทางการเกษตร จากการเพาะปลูกพืชเศรษฐกิจดั้งเดิมมาเป็นพืชเศรษฐกิจ
มีหน่วยเป็น ::
เพิ่มเติม ::
 
 
    Back to Dictionary
   (ส่งเข้าทาง inbox facebook)
(Share ผ่าน social network)