DekGenius.com
Search :
แปลภาษาไทย-อังกฤษ : ความหมายของ  ภาพพิมพ์ คือ ...
ภาพพิมพ์ [N] ความหมาย คือ print,ภาพที่เกิดจากการพิมพ์,,,
ตัวอย่าง :: ชาวเขมรบางกลุ่มได้พยายามอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมดั้งเดิม โดยผ่านงานศิลปหัตถกรรม ภาพเขียนและภาพพิมพ์
มีหน่วยเป็น :: ภาพ
เพิ่มเติม ::
 
 
    Back to Dictionary
   (ส่งเข้าทาง inbox facebook)
(Share ผ่าน social network)