DekGenius.com
Search :
แปลภาษาไทย-อังกฤษ : ความหมายของ  มูลฐาน คือ ...
มูลฐาน [N] ความหมาย คือ origin,,,บ่อเกิด,
ตัวอย่าง :: การให้กรรมสิทธิ์ที่ดินแก่คนทั่วไป ถือได้ว่าเป็นมูลฐานสำคัญที่ทำให้เกิดพวกนายทุนและพ่อค้าคนกลางขึ้น
มีหน่วยเป็น ::
เพิ่มเติม ::
 
 
    Back to Dictionary
   (ส่งเข้าทาง inbox facebook)
(Share ผ่าน social network)