DekGenius.com
Search :
แปลภาษาไทย-อังกฤษ : ความหมายของ  เสียงข้างน้อย คือ ...
เสียงข้างน้อย [N] ความหมาย คือ minority,สมาชิกจำนวนน้อยของพรรค,,,เสียงข้างมาก
ตัวอย่าง :: พรรคฝ่ายค้านครองเสียงข้างน้อยในสภา
มีหน่วยเป็น ::
เพิ่มเติม ::
 
 
    Back to Dictionary
   (ส่งเข้าทาง inbox facebook)
(Share ผ่าน social network)