DekGenius.com
Search :
แปลภาษาไทย-อังกฤษ : ความหมายของ  ลีลา คือ ...
ลีลา [N] ความหมาย คือ grace,,,ท่าทาง, ลีลาท่าทาง,
ตัวอย่าง :: ลีลาการเต้นบัลเล่ต์ของคณะนี้ช่างพริ้วไหวจริงๆ
มีหน่วยเป็น ::
เพิ่มเติม :: (บาลี/สันสกฤต)
 
 
    Back to Dictionary
   (ส่งเข้าทาง inbox facebook)
(Share ผ่าน social network)