DekGenius.com
Search :
แปลภาษาไทย-อังกฤษ : ความหมายของ  สื่อโฆษณา คือ ...
สื่อโฆษณา [N] ความหมาย คือ advertising media,สื่อที่กระทำการไม่ว่าโดยวิธีการใดๆ ให้ประชาชนเห็นหรือทราบข้อความ,,โฆษณา,
ตัวอย่าง :: สื่อโฆษณาทุกชนิดในฝรั่งเศสต้องเป็นภาษาฝรั่งเศสเท่านั้น
มีหน่วยเป็น ::
เพิ่มเติม ::
 
 
    Back to Dictionary
   (ส่งเข้าทาง inbox facebook)
(Share ผ่าน social network)