DekGenius.com
Search :
แปลภาษาไทย-อังกฤษ : ความหมายของ  ภิกษุสงฆ์ คือ ...
ภิกษุสงฆ์ [N] ความหมาย คือ Buddhist monk,พระผู้ชายในพระพุทธศาสนา,,ภิกขุ, พระสงฆ์, ภิกษุ, พระภิกษุ,ภิกขุนี
ตัวอย่าง :: เขาพบว่าชีวิตแห่งการครองตนเป็นภิกษุสงฆ์นั้นได้รับความสงบอย่างยิ่ง
มีหน่วยเป็น :: รูป
เพิ่มเติม :: (บาลี/สันสกฤต)
 
 
    Back to Dictionary
   (ส่งเข้าทาง inbox facebook)
(Share ผ่าน social network)