DekGenius.com
Search :
พจนานุกรมวิศวกรรมชลประทาน :ความหมาย  gate , mitering คือ ...
   
  gate , mitering ความหมาย คือ บานประตูเรือสัญจร : บานประตูกั้นน้ำเป็นบานตรงสองบานหมุนรอบแกนตั้ง นิยมใช้ในทางน้ำชลประทานให้เรือสัญจรผ่านไปมา
   
 
    Back to Dictionary
   (ส่งเข้าทาง inbox facebook)
(Share ผ่าน social network)